ALGEMENE VOORWAARDEN

E&R Opleidingen, versie 1, 19 maart 2019

Definities
*    Cursist: de natuurlijke persoon die een cursus of examen bijwoont.
*    Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met E&R Opleidingen.
*    Rijopleiding: opleiding die dient tot het behalen van een rijbewijs, c.q. het verhogen van de rijvaardigheid.
*    Pakket opleiding: dit betreft een rijopleiding met een vooraf vastgesteld aantal lessen tegen een vooraf
—-overeengekomen totaalprijs.
*    Losse rijopleiding: een rijopleiding zonder een vooraf vastgesteld aantal lessen, waarbij gedurende de opleiding
—-in overleg met de instructeur of kantoormedewerker nieuwe afspraken voor lessen en examen worden gemaakt.
*    Beroepsopleiding: opleiding niet zijnde een rijopleiding. Deze zijn gericht op het verkrijgen van kennis en/of het
—-aanleren van vaardigheden voor het uit te oefenen beroep.
*    Theoretische cursus: collectieve opleiding niet zijnde een beroepsopleiding.
*    Schriftelijk: per brief, inschrijfformulier of e-mail.
*    Werkdag: een van de dagen van maandag tot en met zaterdag, met uitzondering van algemeen erkende
—-feestdagen als vastgelegd in lid 3 van de Algemene Termijnenwet.

Artikel 1 – Geldigheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door E&R Opleidingen gesloten overeenkomsten met cursisten
en/of klanten. Het volgen van een opleiding bij E&R Opleidingen geldt automatisch als acceptatie van deze
voorwaarden. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door E&R Opleidingen uitgebrachte offertes
en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
wordt genomen.

1.3. Indien op een overeenkomst tussen de cursist en/of klant en E&R Opleidingen deze algemene voorwaarden
eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt de cursist en/of klant in met toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden op eventueel latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1.4. Indien E&R Opleidingen bij een wijziging van haar Algemene Voorwaarden een nieuwe revisie hiervan
publiceert, blijven tussen partijen de voorwaarden van kracht die de cursist en/of klant als laatste hebben
geaccepteerd.

1.5. Op sommige diensten, zoals het afnemen van examens bij externe exameninstituten, zijn specifieke, door het
betreffende instituut opgestelde voorwaarden van kracht. Door acceptatie van de algemene voorwaarden van E&R
Opleidingen, accepteert de cursist en/of klant tevens de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld en
worden gehanteerd door het betreffende externe instituut.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte nadrukkelijk anders
blijkt. Alle offertes zijn (tenzij nadrukkelijk anders vermeld) geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30
dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is E&R Opleidingen gerechtigd
het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en condities te wijzigen.

2.2. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht E&R Opleidingen niet tot
acceptatie van de opdracht.

2.3. Aanvullingen en/of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te
zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke
aanvullingen en/of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 3 – Inschrijving
3.1. Een overeenkomst komt tot stand als E&R Opleidingen
a. een door een cursist en/of klant ingevuld en/of ondertekend inschrijfformulier, of;
b. een door een cursist en/of klant gemaakte inschrijving via de portal, of;
c. een door de cursist en/of klant geaccepteerde en schriftelijk bevestigde offerte of opdracht-bevestiging van
E&R Opleidingen.

3.2. De cursist en/of klant is verplicht op het eerste verzoek van E&R Opleidingen alle relevante (persoons-
/bedrijfs-) gegevens en/of informatie aan E&R Opleidingen ter beschikking te stellen. E&R Opleidingen is niet
aansprakelijk voor foutief verstrekte gegevens. E&R Opleidingen gaat uiterst vertrouwelijk met deze gegevens om.
De cursist en/of klant geeft E&R Opleidingen toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken voor
de administratie van E&R Opleidingen en de communicatie met de betreffende (examen-)instituten.

3.3. E&R Opleidingen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. E&R Opleidingen houdt zich
in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3.4. E&R Opleidingen faciliteert diverse (software)applicaties waarmee de cursist en/of klant inzage heeft in de
persoonsgegevens van de cursist en/of zijn cursusvorderingen en/of behaalde examenresultaten. De cursist geeft
E&R Opleidingen toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor deze doeleinden.

3.5. Een cursist en/of klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en wijzigen van de juiste contactgegevens.
3.6. Zowel de cursist als de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst
voortvloeien.

3.7. E&R Opleidingen kan zonder opgaaf van reden(en) een aanvraag en/of inschrijving van een cursist en/of klant
afwijzen.

Artikel 4 – Algemeen
4.1. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij E&R Opleidingen. Een cursist mag het door E&R
Opleidingen opgestelde en/of door E&R Opleidingen te beschikking gestelde cursusmateriaal uitsluitend voor
zichzelf gebruiken. Het is de cursist verboden het cursusmateriaal te verspreiden, of er video- en/of
geluidsopname van te maken. Tevens is het de cursist verboden om video- en/of geluidsopname te maken van de
door E&R Opleidingen verzorgde training, cursus of opleiding.

4.2. Als een cursist is gestart met een cursus vindt geen restitutie van cursusgeld meer plaats.

4.3. Een cursist dient aanwijzingen en opdrachten van een docent of examinator altijd direct op te volgen.

4.4. Een cursist dient gedurende de opleiding en/of het examen alle wettelijk verplichte documenten bij zich te
dragen.

4.5 Elke opdracht c.q. inschrijving de door E&R Opleidingen aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar
als bindend beschouwd tenzij bevestiging binnen 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk worden weersproken.

Artikel 5 – Prijzen en betaling
5.1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
Als uitzondering hierop geldt de losse rijopleiding. Indien bij deze opleiding tussentijds de prijzen worden
aangepast, zal dit ruimschoots vooraf worden gecommuniceerd. De cursist en/of klant is in dat geval gerechtigd
om de overeenkomst binnen 14 dagen op te schorten danwel te ontbinden. Dit ontslaat hem echter niet van de
reeds ontstane verplichtingen.

5.2. Indien na het aangaan van de overeenkomst de exploitatiekosten, zoals lonen, sociale lasten, omzetbelasting,
autokosten, brandstof e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding
voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. E&R Opleidingen is gerechtigd tijdens de
overeenkomst de prijs te verhogen.

5.3. Bij betaling per factuur geldt een uiterste betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij latere betaling is de
cursist en/of klant aan E&R Opleidingen 15% van het factuurbedrag (met een minimum van EUR 40,00) extra
verschuldigd, eventueel vermeerderd met de kosten van rechtsbijstand en proceskosten.
5.4. Facturen kunnen uitsluitend per pin of bankoverboeking betaald worden.

5.5. Zolang de cursist en/of klant de opleidings- en/of examenkosten aan E&R Opleidingen niet, of niet volledig
heeft betaald, mag E&R Opleidingen een bewijs van slagen achterhouden. Tevens heeft E&R Opleidingen het
recht om de cursist de toegang tot het examen te ontzeggen. Dit ontslaat de cursist en/of klant echter niet van
zijn verplichtingen jegens E&R Opleidingen.

Artikel 6 – Verplaatsing of annuleren
6.1. Een klant en/of cursist die een deelname aan een beroepsmatige les, opleiding, training of cursus wil
verplaatsen of annuleren, doet dat persoonlijk en/of telefonisch, tijdens kantoortijden van een vestiging van E&R
Opleidingen bij een medewerker van de afdeling Planning en niet bij een docent of instructeur.
Verplaatsing.

6.2. Tot 1 week voor de cursusdatum kan de klant en/of cursist deelname aan een beroepsopleiding cursus laten
verplaatsen naar een andere datum.

6.3. Verplaatsing van een beroepsopleiding cursus binnen 3 weken voor aanvang is kosteloos. Bij verplaatsing van
een cursus 3 tot 1 weken voor aanvang wordt er € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

6.4. Voorwaarden voor verplaatsing zijn dat er nog plek beschikbaar is en dat de cursus plaatsvindt binnen een
periode van 6 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum. Verzoeken tot verplaatsing binnen 1 week voor
aanvang van de cursus worden niet gehonoreerd: zie de annuleringsvoorwaarden.

Annulering
6.5. Annuleren van een reeds afgesproken praktijkles van een rijopleiding dient door de klant en/of cursist uiterlijk
twee werkdagen voor aanvang te geschieden. Bij latere annulering of niet verschijnen wordt 100% van de
cursusprijs in rekening gebracht.

6.6. Bij overige opleidingen rekent E&R Opleidingen de volgende annuleringskosten aan de klant en/of cursist:
a. 25% van de cursusprijs bij annulering eerder dan 4 weken voor aanvang;
b. 50% van de cursusprijs bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang;
c. 75% van de cursusprijs bij annulering tussen 2 weken en 1 werkdag voor aanvang;
d. 100% van de cursusprijs bij annulering op de lesdag en ná aanvang van de opleiding.

6.7. Bij onvoldoende deelname aan een cursus heeft E&R OPLEIDINGEN het recht de cursus te annuleren.

Artikel 7 – Examen
7.1. Een cursist mag deelnemen aan een examen als:
a. de cursist voldoet aan de examenvoorwaarden.
b. hij of zij aan de examinator een geldig identiteitsbewijs kan tonen.

7.2. E&R Opleidingen mag een examen annuleren als de werkdag ervóór het examen- of lesgeld nog niet is
betaald. Dit ontslaat de cursist en/of klant echter niet van zijn betalingsverplichting.

7.3. Het exameninstituut bepaalt de regels omtrent het aanvragen en/of afleggen van een examen.

7.4. Indien het examen is aangevraagd, dient het volledige examengeld te worden betaald. Het exameninstituut
bepaalt of en wanneer sprake is van restitutie van examengeld.

7.5. Als een examen door toedoen van een cursist niet kan doorgaan, vindt geen restitutie plaats van betaald
examengeld, dan wel dient nog verschuldigd les- en/of examengeld direct te worden betaald.

Artikel 8 – Verplichtingen klant en/of cursist
8.1. De klant en/of cursist is verplicht om:
a. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats van de te volgen les. Indien de cursist zonder tijdige
annulering niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is de klant en/of cursist gehouden het
volledige lesgeld aan E&R Opleidingen te voldoen;
b. een melding te doen aan E&R Opleidingen voor eventuele medische klachten en/of beperkingen die invloed
(kunnen) hebben op de bevoegdheid en/of geschiktheid tot het besturen van het motorrijtuig en/of het bedienen
van machines die tijdens de opleiding en/of het examen dienen te worden bestuurd en/of bediend;
c. te allen tijde een geldig en officieel legitimatiebewijs van zichzelf bij zich te dragen;
d. een geldig rijbewijs te bezitten en bij zich te dragen voor de categorie waarvoor dit wettelijk verplicht is;
e. E&R Opleidingen tijdig in kennis te stellen van veranderingen aan zijn persoonsgegevens;
f. een melding te doen aan E&R Opleidingen indien er sprake is van ontzegging van de rijbevoegdheid en/of
indien de cursist onder invloed verkeert van alcohol en/of drugs.

8.2. E&R Opleidingen is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de klant en/of cursist verzuimt zich aan zijn
verplichtingen te houden en/of verzuimt tijdig melding te doen van punten uit artikel 9.1.

Artikel 9 – Beperking aansprakelijkheid
9.1. E&R Opleidingen geeft bij een uitnodiging voor een opleiding of examen aan of een cursist bijzondere
persoonlijke beschermingsmiddelen moet meenemen en/of dragen. Als de cursist deze niet of niet goed draagt, is
E&R Opleidingen niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg daarvan.

9.2. E&R Opleiding is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen of nalaten van een cursist, die niet
handelt volgens aanwijzingen en/of opdrachten van een docent.

9.3. E&R Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt aan of door een cursist, tenzij sprake is
van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van E&R Opleidingen.

9.4. De aansprakelijkheid van E&R Opleidingen wordt beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:
het bedrag dat de verzekeraar van E&R Opleidingen uitkeert plus het eigen risico van E&R Opleidingen of de
totale cursusprijs.

9.5. Een cursist is aansprakelijk voor bekeuringen, schades en aansprakelijkheden die door een cursist worden
veroorzaakt die tijdens een cursus of examen niet aan alle wettelijke eisen heeft voldaan.

9.6. De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen en bezittingen. E&R Opleidingen is in
géén geval aansprakelijk voor diefstal of verlies hiervan tijdens een cursus of examen.

9.7. De verantwoordelijkheden ten behoeve van het verkrijgen van subsidie en eventuele loonsuppletie ligt bij de
werkgever van de cursist. Bij fouten in de procedure kan E&R Opleidingen nimmer aansprakelijk worden gesteld.
Gedurende het gehele subsidietraject zijn prijs- en wetswijzigingen onder voorbehoud.

9.8. Middels diverse (technologische) methoden voorziet E&R Opleidingen de cursist en/of de klant van
informatie over gevolgde en/of te volgen opleidingen en/of behaalde resultaten. Daar deze informatie uit
verschillende bronnen afkomstig kan zijn, is E&R Opleidingen niet aansprakelijk voor de juistheid van deze
informatie.

Artikel 10 – Klachten en toepasselijk recht
10.1. Een cursist en/of klant kan een klacht over E&R Opleidingen indienen via het contactformulier op de website
van E&R Opleidingen.

10.2. De klacht wordt conform de klachtenprocedure van E&R Opleidingen behandelt.

10.3. Op deze overeenkomst en geschillen tussen de cursist en E&R Opleidingen is het Nederlandse recht van
toepassing.